Irregular verbs    
       
Present Past Past Participle தமிழ் அர்த்தம்
       
arise arose arisen எழுந்திரு/ உதயமாகு/ஏறு
allow allowed allowed அனுமதி/ இடங்கொடு
appear appeared appeared தோன்று
bear bore borne/born பிரசவி/ தாங்கு/ பொறு
beat beat beaten அடி/ தோழ்வியடையச் செய்
beat beat beat தாளம்/ இதயத் துடிப்பு
become became become ஏற்படு/ ஒரு நிலையிலிருந்து மாறு
begin began begun ஆரம்பி/ தொடங்கு
bend bent bent வளை/ திருப்பு
bind bound bound கட்டு/ சேர்த்துக் கட்டு
bite bit bitten கடி
bleed bled bled இரத்தம் வடிதல்/ இரத்தம் கசிதல்
blow blew blown ஊது/ மலர்தல்
boil boiled boiled கொதிக்க வை/ அவி
borrow borrowed brrowed கடன் வாங்கு
break broke broken உடை/ இடைநிறுத்து
bring brought brought எடுத்து வா/ கொண்டு வா
burn burnt burnt சுடு/ எரி/ கொளுத்து
burst burst burst வெடி/ வெடியெனச் சிரி
build built built கட்டு/ அமை
buy bought bought வாங்கு (விலைக்கு)
care cared cared கவனி
carry carried carried தூக்கு/ சும
catch caught caught பிடி
choose chose chosen தெரிவுசெய்/ தேர்ந்தெடு
clean cleaned cleaned சுத்தமாக்கு/ சுத்தம் செய்
climb climbed climbed ஏறு
close closed closed மூடு
come came come வா
complete completed completed நிறைவு செய்/ பூர்த்திச் செய்
cross crossed crossed கடந்துச்செல்/ கட/ குறுக்கிடு
cut cut cut வெட்டு
deal dealt dealt சமாளி/ நிர்வகி/ பகிர்ந்தளி/
decorate decorated decoroted அலங்கரி
deceive deceived deceived ஏமாற்று
devide devided devided பங்கிடு/பிரி
dig dug dug தோண்டு
do did done செய்
dream dreamt dreamt கனவு காண்
draw drew drawn பெறு/ இழு
drink drank drunk குடி/ பருகு
drive drove driven ஓட்டு
eat ate eaten சாப்பிடு
enter entered entered நுழை/ பிரவேசி/ உட்புகு
fall fell fallen விழு
fall down fell down fallen down கீழே விழு
fear feared feared பயப்படு
feed fed fed ஊட்டு
feel felt felt உணர்
fight fought fought சண்டையிடு
find found found கண்டுப்பிடி/ காண்
finish fnished finished முடி/ முடிவு செய்/
fly flew flown பற
forget forgot forgot மற
forgive forgave forgiven மன்னிப்பளி/ மன்னித்துவிடு
freeze froze frozen உறை/ உறையவை
get got got பெறு/ அடை
give gave given கொடு
grind ground ground அரை/அரைத்து தூளாக்கு
go went gone போ
grow grew grown வளர்/ அபிவிருத்தியடை
hang hung hung தொங்கு/ தொங்கவிடு/ தூக்கிலிடு
have had had பெற்றிரு/ உடைத்தாயிரு/இரு(க்கிற)
hear heard heard கேள்/கேள்விப்படு
hide hid hidden ஒழி/ மறை
hire hired hired வாடகைக்கு எடு
hit hit hit அடி/ தாக்கு
hold held held பிடி/ பற்றிக்கொள்
hunt hunted hunted வேட்டையாடு
hurt hurt hurt காயப்படுத்து/ புண்படுத்து/ நோகடி
invite invited invited அழை/ அழைப்புவிடு/ வரவழை
jump jumped jumped குதி/ தாவு/ பாய்
keep kept kept வை/ வைத்துக்கொண்டிரு
kick kicked kicked உதை
knock knocked knocked தட்டு/ குட்டு
know knew known அறிந்துக்கொள்/ தெரிந்துக்கொள்
knit knit knit தை/ இணை/ பின்னு
learn learnt/learned learnt/learned படி/ கற்றுக்கொள்
leave left left விட்டுவிடு/ பிடியைவிடு/வெளியேறு
lend lent lent கடன் கொடு
let let let உத்தரவு கொடு/ விடு
light lit/lighted lit/lighted வெளிச்சமாக்கு/தீ வை/கொளுத்து/
lose lost lost இழ/ தொலைத்தல்/காணாமலாக்கு
make made made உண்டுபண்ணு/தயார் செய்/நிர்மாணி
marry married married திருமணம் புரி/திருமணம் செய்
meet met met சந்தி/எதிர்படு/கூடு
move moved moved நகர்/நகத்து/அசை
obey obeyed obeyed கீழ்படி
open opened opened திற
order ordered ordered கட்டளையிடு
pay paid paid செலுத்து/ கொடு
pick picked picked பொறுக்கு/ தேர்ந்தெடு
plough ploughed ploughed உழு
pray prayed prayed பி்ரார்த்தனை செய்/ தொழு
prepare prepared prepared தயார் செய்/ ஏற்பாடுசெய்
prove proved proved நிரூபி
pull pulled pulled இழு
punish punished punished தண்டி/ தண்டனையளி
push pushed pushed தள்ளு
put put put போடு
quarrel quarreled quarreled சண்டடையிடு/ சச்சரவிடு
reach reached reaced சென்றடை/ சேர்தல்
read read read வாசி/ படி
refuse refused refused மறு/ நிராகரி
ride rode ridden ஓட்டு/சவாரி செய்
ring rang rung மணியடி/ மணியொலி எழுப்பு
rise rose risen மேலெழுப்பு/ஏறு/ உதி
ruin ruined ruined நாசமாக்கு/ வீணாக்கு
run run run ஓடு/ ஓட்டு/ நடத்து
say said said சொல்/ கூறு
see saw seen காண்/ கண்டுக்கொள்
seek sought sought தேடி(நாடி)ச்செல்/
sell sold sold விற்பனையாக்கு
send sent sent அனுப்பு/ வழியனுப்பு
shake shook shaken குலுக்கு/ உலுக்கு
shear sheared sheared கத்தரி
shine shone shone பளிச்சிடவை
shoot shot shot (குறிப்பார்த்து) சுடு
show showed showed காண்பி/ காட்டு/ காட்சிப்படுத்து
shrink shrank shrunk சுருங்கு
shut shut shut மூடு/ மூடிக்கொள்/ அடை
sing sang sung பாடு
sink sank sunk மூழ்கு/ மூழ்குதல்/அமிழ்
sit sat sat உட்கார்/ அமர்
sleep slept slept உறங்கு/ நித்திரைச்செய்
smell smelt/smelled smelt/smelled நுகர்
speak spoke spoken பேசு
sow sowed sown தூவு/தெளி/பரப்பு/விதை/விதைத்தல்
speed sped sped வேகம்/ வேகப்படுத்து
spell spelt spelt (சொல்லின்) எழுத்துக்கூட்டு
spend spent spent செலவழி/ செலவுவிடு
spill spilt spilt ஊற்று/ சிந்து
spoil spoilt spoilt கெடு
spit spat/spit spat/spit துப்பு
spread spread spread பரப்பு/ பரவச்செய்
steal stole stolen திருடு/ களவாடு
sweep swept swept பெருக்கு/கூட்டு (வீடு)
swear swore sworn சபதம் செய்
swell swelled swollen வீங்கு/ உப்பு(தல்)
swim swam swum நீந்து
take took taken எடு
teach taught taught கற்பி/ படிப்பித்துக்கொடு
tear tore torn கிழி
tell told told சொல்
test tested tested சோதனைச்செய்
think thought thought ஆலோசி/எண்ணமிடு/கருது/நினை
throw threw thrown வீசு/எறி
trust trust/trusted trust/trusted நம்பு/நம்பியிரு
understand undestood understood விளங்கிக்கொள்/புரிந்துக்கொள்
wake woke woken விழித்தெழு
wear wore worn அணி/உடுத்து
weave wove woven நெசவு செய்/பின்னு
weep wept wept அழு/புலம்பு
wet wet wet நனை/ஈரமாக்கு
win won won வெற்றியடை/வெற்றிபெறு
wish wished wished விரும்பு/ஆசைப்படு
wring wrung wrung பிழி/முறுக்கிப்பிழி
write wrote written எழுது
       
கவனத்திற்கு:    
       
முக்காலமும் ஒரே மாதிரி இருப்பவைகள் (All Three forms are similar)
உதாரணம்:      
bet bet bet  
       
நிகழ்காலமும் இறந்தக்காலமும் ஒரே மாதிரி இருப்பவைகள்
(Present Tense and Past Tense are similar)  
உதாரணம்:      
beat beat beaten  
       
இறந்தக் காலத்தை தவிர மற்ற இரண்டும் ஒரே மாதிரி இருப்பவைகள்
(Present Tense and Past Particple are similar)  
உதாரணம்:      
come came come  
       
நிகழ்காலத்தைத் தவிர மற்ற இரண்டும் ஒரே மாதிரி இருப்பவைகள்
(Past Tense and Past Participle are similar)  
உதாரணம்:      
bring brought brought  
       
முக்காலச் சொற்களும் வித்தியாசமாக இருப்பவைகள் (All 3 forms are different)
உதாரணம்:      
begin began begun  
       

இது "ஆங்கிலம்" வலைத்தளத்திற்கான உதவி பக்கமாகும். ப்ளொக்கரில் அட்டவணையிட்டு எழுதுவது வசதியாகயின்மையினால் "ஆங்கில பாடப் பயிற்சி 10" க்கான "Irregular verbs "அட்டவணையை இங்கே இடப்பட்டுள்ளது.

ஆங்கிலம் வலைத்தளத்திற்கு திரும்பவும் 

(ஆங்கில உச்சரிப்பு பயிற்சிக்கான ஒலிதக் கோப்பும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.)

நன்றி!

அன்புடன் 
அருண் | HK Arun
 

 
Today, there have been 2 visitors (2 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free